Derde Deva Olan Dua

“Bismillah” her hayrın başıdır.Bizdahi başta ona başlarız.Bil ey nefsim!Şu mübarek kelime İslam nişanı(iz) olduğu gibi bütün mevcudatın(varlıklar) lisan-ı hal(hal dili) ile vird-i zebanıdır(zikir).
“Bismillah” ne büyük tükenmez birkuvvet ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsili(sembolik) hikayeciğe bak dinle…Şöyle ki:
Bedevi(şehirden uzak yasayan) Arab çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin.Ta şakilerin(eşkiya) şerrinden kurtulup hacatını(ihtiyacını) tedarik edebilsin.Yoksa tek başınahadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır.
İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar.Onlardan birisi mütevazi(alçak gönüllü) idi diğeri mağrur(gururlu).Mütevazi bir reisin ismini aldı mağrur almadı…Alanı her yerde selametle gezdi.Bir katiü’t-tarika(yol kesen)rast gelse der:”Ben filan reisin ismiyle gezerim.” Şaki (eşkiya) defolur ilişemez.Bir çadıra girse o nam(ün) ile hürmet görür.Öteki mağrur bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez.Daima titrer daima dilencilik ederdi.Hem zelil(aşağılanan) hem rezil oldu.
İşte ey mağrur nefsim!Sen o seyyahsın.Şu dünya ise bir çöldür.Acizin(acizlik) ve fakrın(fakirlik) hadsizdir.Düşmanın hacatın(ihtiyaç) nihayetsizdir.Madem öyledir;şu sahranın Malik-i Ebedi’si( sonsuza kadar mülkün sahibi olan Allah c.c.) ve Hakim-i Ezelisi’nin ( ezelden beri hükümdar olan Allah c.c.) ismini al…Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın (olay) karşısında titremeden kurtulasın.
Evet bu kelime öyle mübarek bir definedir ki; senin nihayetsiz aczin(acizlik) ve fakrın (fakirlik) seni nihayetsiz kudrete rahmete raptedip( bağlamak) Kadir u Rahim’in ( herşeye gücü yeten vemerhameti geniş olan Allah c.c.) dergahında aczi (acizlik) fakrı (fakirlik) en makbul bir şefaatçi (aracılık yapan) yapar.
Evet;bu kelime ile hareket eden oadama benzer ki; askere kaydolur devlet namına hareket eder. Hiçbir kimseden pervası (korku) kalmaz. “Kanun namına devlet namına” der her işi yapar herşeye karşı dayanır.
Başta demiştik: “Bütün mevcudat (varlık) lisan-ı hal (hal dili)”Bismillah” der.” Öyle mi? Evet nasıl ki görsen; bir tek adam geldi. Bütün şehir ahalisini cebren (zorla) bir yere sevk etti ve cebren (zorla) işlerde çalıştırdı. Yakinen (kesin olarak) bilirsin; o adam kendi namiyle kendi kuvvetiyle hareket etmiyor.Belki o bir askerdir. Devlet namına hareket eder bir padişah kuvvetine istinad eder (dayanmak).
Öyle de: Herşey Cenab-ı Hakk’ın namına hareket eder ki; zerrecikler gibi tohumlar çekirdekler başlarında koca ağaçları taşıyor dağ gibi yükleri kaldırıyorlar.Demek her bir ağaç”Bismillah”der; hazine-i rahmet (Cenab-ı Hakk’ın merhametinin hazinesi) meyvelerinden ellerini doldurur bizlere tablacılık ediyor. Her bir bostan “Bismillah” der; matbaha-yi kudretten (Cenab-ı Hakk’ın kudret mutfağı) bir kazanolur ki çeşit çeşit pek çok muhtelil (çeşitli) leziz taamlar (yiyecek) içinde beraber pişiriliyor. Her bir inek deve koyun keçi gibi mübarek hayvanlar “Bismillah” der; rahmet feyzinden (bereket) birer süt çeşmesi olur. Bizlere Rezzak (bütün varlıkların rızkını veren Allah c.c.) namına en latif (hoş) ennazif (temiz) ab-ı hayat (Bengisu.İçene ölümsüzlük kazandırdığına inanılan hayat suyu) gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Her bir nebat (bitki) veağaç ve otların ipek gibi yumuşakkök ve damarları “Bismillah” der; sert olan taş ve toprağı deler geçer. “Allah namına Rahman namına” der herşey ona musahhar (boyun eğmiş) olur.
Evet havada dalların intişarı(yayılma) ve meyve vermesi gibi o sert olan taş ve topraktaki köklerin kemal-i sühuletle (gayet kolay bir şekilde) intişat etmesi ve yer altında yemiş vermesi hem şiddet-i hararete (sıcaklığın şiddeti) karşı aylarca nazik yeşil yaprakların yaş kalması; tabiiyyunun ( herşeyin doğanın eseri olduğuna inananlar) ağzına şiddetli tokat vurur. Kör olası gözüne parmağını sokuyor ve diyor ki: “En güvendiğim salabet ve hararet dahi emir tahtında (emir altı) hareket ediyorlar ki; oipek gibi yumuşak damarlar birer asa-yi Musa (aleyhisselam) gibi”(Bir zaman da Musa kavmi için suarayıp Allah’a yalvarmıştı.) Biz de: ‘Asanı taşa vur!’ demiştik” (Bakara Suresi 2/60) emrine imtisal ederek (uyarak) taşları şakk eder. Ve o sigara kağıdı gibi ince nazenin (nazlı) yapraklar birer a’za-yi İbrahim (aleyhisselam) gibi ateş saçan hararete karşı “( Ateşe şöyle ferman ettik Biz: )Ey ateş! Dokunma İbrahim’e! Serin ve selamet ol ona!” (Enbiya Suresi 21/69) ayetini okuyorlar”
Madem herşey manen “Bismillah” der. Allah namına Allah’ın nimetini getirip bizlere veriyorlar. Biz dahi”Bismillah” demeliyiz. Allah namına vermeliyiz Allah namına almalıyız. Öyle ise Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız.”Allah adına kesilmeyen hayvanın etini yemeyin!”(En’am Suresi 6/121); “Ey iman edenler! sadaka verdiğiniz kimselere minnet etmek incitmek suretiyle o sadakanızı boşa çıkarmayın. Allah’a da ahirete de inanmadığı halde sırf insanlara gösteriş yapmak için malını harcayan kimsenin durumuna düşmeyin.” (Bakara Suresi 2/264)
SUAL: Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiat veriyoruz.Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiat istiyor?
ELCEVAP: Evet o Mün’im-i Hakiki ( nimet veren) bizden o kıymetdar nimetlere mallara bedel istediği fiat ise; üç şeydir.
Biri zikir biri şükür biri fikir. Başta”Bismillah” zikirdir.Ahirde”Elhamdülillah” şükürdür. Ortada “Bu kıymetdar harika-yi san’at (sanat harikası) olan nimetler; Ehad ü Samed’ in( Tek olan ve herşey kendisine muhtaç olduğu halde kendisi hiçbir şeye ihtiyaç duymayan Allah c.c.) mucize-i kudreti ( kudretin eseri olan mucize) ve hediye-i rahmeti ( merhametin eseri olan hediye) olduğunu düşünmek ve derk etmek ( anlamak)” fikirdir.
Bir padişahın kıymetdar bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak ne derece belahet (ahmaklık) ise öyle de; zahiri mün’imleri (nimet veren) medih ve muhabbet edip Mün’im-i Hakiki’yi unutmak ondan bin derece daha belahettir (ahmaklık).
Ey nefsim! Böyle ebleh ( ahmak) olmamak istersen; Allah namına ver…Allah namına al…Allah namına başla…Allah namına işle…
Vesselam….

Popularity: 2%

Sevdiğini Döndüren ve Getiren Dua

.99 gün boyunca bayanların özel günlerinde ara vermeden her gün eger uygunsa gece yatsıdan sonra 1281 kere YA GAFFAR okuyan birkardeşimiz daha okumasının yarısına gelmeden sözlenmiş.sadece evlilik için değil haram olmayan her niyet için okunabiliyormuş..kesinlikle haram birseye niyet olmayacak. okuma sırasında abdestli kıbleye dönük olacaksınız.

Popularity: 4%

Sevgiliyi Geri Getirme Büyüsü

Bu matlubunun uykusunu bağlamakla yapılan bir celbiyyedir.Aşağıda yazılı esmalar 313 kere 7 gece okunursa hakkında okunan kimse çok büyük bir ruhi bunalıma kapılır.Uyku uyuyamaz.Okuyana ve yahut okutana karşı elinde olmayarak şiddetli bir incizab duyar.Onu görmek, ona kavuşmak ister.Okunacak esmalar:

Ya şemusa ya helyusa ya ğayusa ya talyusa ya talmusa ya asbavütin yahin ali şeddayi tevekkelü bi akdi nevmi fülanete binti fülanete fi mehabbeti fülanibni fülanete haysü ma kanet elvahan elvahan elvahan el acele el acele el acele es saah es saah es saah

Popularity: 6%

Sıkıntıların Gitmesi İçin Dua

Sıkıntısı dileği olan arkadaşlarda faydasını görsün

151 defa
nade Aliyyen mzharıl acaib,tecidhü avnen leke fin neva ibliy ilallahi haceti külli hemmin ve gammin seyenceliy binü büvvetike ya Muhammed bi vilayetike yaAliyyü,ya Aliyyü,ya Aliy edrikniy ve Aleyye mahviliy.

11 defa
Vallahu A’lemü bi A’daiküm ve kefa billahi veliyyen ve kefa billahi nasiyra ve kefa billahi hasiyben ve kefa billahi vakiyla ve kefa billahi hadiyen ve kefa billahi nasiyra ve kefallahül mü’miniynel gıtale ve kanallahü gaviyyen aziyza ve kefa billahi bi zünübi ibadihi habiyren basiyra vela havle vela kuvvete illa billahil Aliyyül aziym.(El-fatiha her bitişinde yani 11kez)

11defa
Allah,Allah gurbetiy Ya Rasulallah ferriç kürbetiy.

ben bu duaları her okuduğumda mucizelerle karşılaştım
allah dualarınızı kabul etsin

Popularity: 4%

Kesin Kabul Olan Dualar

önce yasini şerif duasını okuyoruz.yalnız her mübinden sonra mübin duasını okuyoruz.sonra fetih suresini okuyoruz.yasini şerif ve fetih süresinin hayrını bereketini sevabını öncelikle peygamberimize,bütün peygamberlere,evliyalara,alimlere ve bütün müslümanlara hediye olarak yolluyoruz.sonra aşağıda yazacağım duaları sırasıyla okuyoruz.

mubin duası:sübhanel müneffisi an külli medyun.subhanel müferrici an külli mahzun.sübhane men ceale hazainehu beynel kefi ven nun.subhane men iza erade şey’en en yekule lehu kun feyekun.ya müferrici ferric ya müferrici ferric ya müferrici ferric ya müferrici ferric.ferric anni hemmi ve ğammifercen acilen ğayra acilin bi rahmetike ya erhamer rahimiyn.

2.dua:ya rabbi sana yalvarıyorum.sevgili peygamberin muhammed aleyhisselamı araya koyarak senden istiyorum.ey çok sevdiğim peygamberim muhammed aleyhisselam seni vesile ederek rabbime yalvarıyorum.senin hatırın için kabul etmesini istiyorum.ya rabbi bu yüce peygamberi bana şefaatçı eyle.onun hurmetine duamı kabul et.

3.dua izmi azam duası:allahumme inni es’elüke bi enne lekel hamde la ilahe illa entel mennanü ya hannenü ya mennanü ya bediy’as semavati vel ardi ya zel celali vel ikram.ya hayyü ya kayyümü la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.allahümme inni es’elüke bi enni eşhedü enneke entallahü la ilahe illa entel ahedüs samedüllezi lem yelid ve lem yüled ve lem yekün lehü küfüven ehad.elif lam mim.allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyüm.ve ilahüküm ilahün vahidün la ilahe illa huver rahmanür rahiym.ya zel celali vel ikram.ya erhamerrahimin.allahümme inni es’elüke bi enneke entallahüla ilahe illa entel vahidül ehadül ferdüs samedüllezi lem yelid ve lem yüled ve lem yekün lehu kufuven ehad.la ilahe illallahu vahdehu le şerikeleh lehul mülkü ve lehül hamdü ve huve ale külli şey’in kadir.la ilahe illallahu ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.es’elüke bismikel eazzil ecellil ekram.rabbi rabbi rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi la ilahe illallahu vahdehu la şerike lehlehül mülkü ve le hül hamdü ve huve ale külli şey’in kadir.elhamdülillahi ve sübhanallahi vel hamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

4.dua la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.

5.dua:la ilahe illallahu vahdehu le şerikeleh.lehül mülkü ve lehul hamdü ve huve ale kulli şey’in kadir.elhamdülillahi ve subhanallahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber.ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

6.dua allahumme ifteh beyni ve beynike ve ente ğayril fetihin ya allah.allahu latifu bil ibedi yerzuku men yeşeu ve huvel kavuyu aziz nasrun minallahi ve fethum karip ya allah

7.dua:allahumme salli ale seyyidine muhammed ve ale ali seyyidine muhammed

bunlar bitince duamızı ediyoruz arkadaşlar.Dua ettikten sonra kenzül arş duasını okuyoruz ve işlem bitiyor

Popularity: 12%

Eşini Kendine Çevirme Bağlama Duası

eşinin kendinden başka kadınla birleşip zina etmesini engellemek için. yapılması gereken manevi tertip
7 düğüm atabileceğin uzunluğunda bir ipi elinize alın daha sonra yasini şerifi okumaya başlayın.
yasini şerifde 7 mübin vardır. her mübinde. 23 defaaşşağıda yazılı olan duayı okuyun ve elinde bulunduracağın ipe bir düğüm at. ve tekrar okumaya başla böylelikle her mübinde duayı okuyup ipe düğümü at 7. mübinde yasini şerifini tamamlayıp ipi bir bardak suya atın. suda bir müddet beklettikten sonra suyu eşinize içirin. sonra düğümlediğiniz ipi başınızı koyduğunuz yastığın içine koyun. böylelikle bu tertibi tamamlamış olursunuz. olmaz diye sakın şüpe etmeyin en kısa zamanda etkisini görürsünüz İnşallah.

Bismillahirrahmanirrahim

İnna arad’nel emanete ales semavari ver ardı vel cibali fe ebeyne ve yahmilneha ve esfake minha ve hamelehel insan, innehü kane zalumen cehula.
Femen yürdillahü en yehdiyehu yeş rah sadrahu dayyikan herecen keennema yessa adü fissema kezalike yec’alullahur ricse allelezine la yüminun.
Lein lem yentehil münafikune vellezine fi kulubihim maradın vel mürcifune fil medineti le nuğriyenneke bihim sümme la yücaviruneke fiha illa kalila.
Ve lutan iz kale li kavmihi ete tunel fahişete ma sebekaküm biha ahadin minel alemin.
Ve la takrebuz zina innehu kane fahişeten ve sae sebila. Kulli zalike kane seyyiühu inde rabbike mekruha. Ve imma yenzeganneke mineş şeytani nezgun festeiz billah innehu semiun alim. Va tesium bihablillahi cemia vela teferreku vezküru nimetallah aleyküm iz küntüm a daen feellefe byene kulubiküm fe asbahtüm bi nımetihi ihvavanen. Ve küntüm ala şefa hufratin minen nari fe enkazeküm minha keza like yübeyyinullahü leküm ayatihi lealleküm tehtedun. Ve la yusiku vesakahu ehad.
Devamını Oku »

Popularity: 17%

Aldatan Eşler Kocalar İçin Dua

Aldatılan, zinaya zorlanan, şehvani arzulara hedef olan hanım kardeşlerimize bir dua usulu,
gece yarısı kalkıp abdest alıp 2 rekat hacet namazı kılınır,
selam verdikten sonra tahiyyattan kalkmadan 1511 defa “ya Hû” zikredilip duada bulunulur

Popularity: 4%

Eşi veya Kocayı Sakinleştirme Duası

ya halim esmasını günde 99 defa okuyun.

Popularity: 3%

Sıkıntılardan Kurtaran Dua

اِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ
İn testeftihu fekad caekumul fethu =büyük ebced=2174 küçük ebced:104
Fetih istiyordunuz ya, işte size fetih.

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبٖينًا
İnna fetahna leke fethan mubina. =büyük ebced=1233 küçük ebced:81
Doğrusu Biz sana apaçık bir fetih açtık.
نَصْرٌ مِنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرٖيبٌ
nasrun minallahi ve fethun karib=büyük ebced=1302 küçük ebced:96
Allah’tan yardım ve yakın bir fetih
Toplam:4709 k.ebced:281.
selamün aleyküm kim bu ayeti şerifeleri büyük ve ya küçük ebcedleri ile 7 gün okursa Allah cc bütün kapalı kapıları o kuluna ardına kadar acar başdan 100 estafirullah 100 selavati şerife arkasından fetih ayetlerini okumaya başlanır bitincede yine 100 estafirullah 100 selavatı şerife ile bitirir inşallah ALLAH cc dualarınızı kabul eder. inşallah selamlar.

Popularity: 6%

Kısmetim Açılması İçin Okunacak Dua

İnna fetahna leke fethen mübina 1233 kez okunur.

Popularity: 2%

medyum2